Tietosuojakäytäntö

YLEISET ASETUKSET

 • Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita.
 • Henkilötietoja kerää, käsittelee ja tallentaa Infano OÜ, rekisteritunnus 12012623 (jäljempänä Tietojen käsittelijä).
 • Tietosuojaselosteessa rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja tietosuojaselosteen käsittelijä käsittelee.
 • Asiakas tietosuojaselosteen mukaan on jokainen, joka ostaa tavaroita tai palveluita tietojenkäsittelijän verkkosivuilta.
 • Tietojen käsittelijä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti.
 • Tietojen käsittelijä voi vahvistaa, että henkilötietoja on käsitelty lain säännösten mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN, KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN

 • Henkilötiedot, joita tietojenkäsittelijä kerää, käsittelee ja tallentaa, kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.
 • Jakamalla tietojaan rekisteröity antaa tietojenkäsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity suoraan tai välillisesti jakaa tietojen käsittelijälle ostaessaan tavaroita tai palveluita. nettisivulla.
 • Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tietojen käsittelijälle antamissaan tiedoissa tapahtuvista muutoksista.
 • Tietojen käsittelijä ei vastaa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat rekisteröidyn antamasta vääriä tietoja.

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

 • Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja: Etu- ja sukunimi; Puhelinnumero; Sähköpostiosoite; Toimitusosoite; Ostohistoria; IP-osoite.
 • Tietojen käsittelijällä on edellä mainitun lisäksi oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.
 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on henkilötietojen suojaa koskevan yleisasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta: a) rekisteröity on antanut suostumuksensa käsitellä hänen tietojaan yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai toimenpiteiden toteuttamiseksi ennen sopimuksen tekemistä rekisteröidyn pyynnöstä; c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi; f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, elleivät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava, ole suurempia kuin varsinkin jos rekisteröity on lapsi.
 • Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:
 • Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, paitsi tapauksissa, joissa kyseisten tietojen säilyttäminen on tarpeen kirjanpitoa tai kuluttajariitojen ratkaisemista varten.
 • Jos ostos tehdään verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.
 • Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus on täytetty tai vanhentumisaika päättyy.
 • Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.
 • Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille sekä siirtopalveluita tarjoaville yrityksille. Tietojen käsittelijä on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Tietojen käsittelijä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.
 • Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan tietojenkäsittelijä toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suoja vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.
 • Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalveluntarjoajalle ja tietoisännöille) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvollisia varmistamaan asianmukaiset suojatoimenpiteet henkilötietoja käsitellessään.
 • Verkkokaupan työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin ja he voivat päästä käsiksi henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakaspalvelun tarjoamiseksi.
 • Henkilötietoja säilytetään Erply Software OÜ:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -kehykseen.

TIETOJEN OIKEUDET

 • Rekisteröidyllä on oikeus tutustua tietoihinsa ja tutustua niihin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa tietojensa käsittelystä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.
 • Jos tietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn tietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@infano.eu käyttääkseen oikeuksiaan.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle oikeuksiensa turvaamiseksi.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

 • Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti. 95/46 / EY / EY (yleinen asetus henkilötietojen suojaamisesta), Viron tasavallan henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädäntö.
 • Tietojen käsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille www.infano.eu -sivuston kautta.